Acte necesare - Declarare și impunere (clădiri, teren etc.)

Acte necesare
1. Declarare si impunere cladiri


A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc.

- Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice și juridice;
- Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare etc.
- Act de identitate pentru toti proprietarii;CUI pentru persoane juridice; raport de evaluare sau de stabilire a valorii clădirii;


B. Cladiri nou construite

- Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice si juridice;
- Autorizatia de construire;
- Proces Verbal Receptie;
- Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire
- Act de identitate pentru toti proprietarii;cui pentru persoane juridice;


C. Cladiri retrocedate

- Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice și juridice;
- Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
- Proces verbal de predare-primire;
- Raport evaluare (acolo unde este cazul);
- Act de identitate pentru toti proprietarii;cui pentru persoane juridice


2. Declarare si impunere teren

- Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice și juridice;
- Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate / act de vanzare-cumparare / certificat de mostenitor, etc.
- Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul;
- Act de identitate pentru toti proprietarii, cui pentru persoane juridice; In cazul terenurilor situate in intravilan documente privind obiectul de activitate al persoanei juridice.


3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri

- Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale
- Actul de vanzare - cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.
- Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare);
- Actul de identitate, cui pentru persoane juridice.


4. Declarare si impunere mijloace de transport

- Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice si juridice;
- Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare - cumparare / factura fiscala / act de donatie etc.) tradus in limba romana (acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
- Actul de identitate;cui pentru persoane juridice;
- Cartea de identitate;
- Fisa de inmatriculare;
- Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
- Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport - marfa cu masa totala de peste 12 tone;
In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.


5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:

- Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport
- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
- Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare;
- Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate ;
- Actul de identitate al proprietarului si al cumparatorului; cui pentru persoane juridice.


6. Transfer auto

- Cerere transfer
- Copie Carte identitate auto;
- Copie C.I./B.I cu domiciliul actual.


7. Eliberare certificat de atestare fiscala

- cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice și juridice;
- actul de identitate; cui pentru persoane juridice;
- imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii.
- certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
- documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
- imputernicire in original sau copie legalizata.


8. Restituiri/compensari

- Cerere restituire;
- Cerere compensare
- Copie BI/CI;
- Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local;
- Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul);
- Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului (acolo unde este cazul).

 

9. Scutiri

- Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice și juridice
- B.I/C.I ale ambilor soti (unde e cazul)
- Certificat de casatorie (unde e cazul)
- Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor
- Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea:
- certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate , baza legala

- hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi -Descarca formular DITL 003

- certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 - pentru cladiri


* Pentru a beneficia de scutire proprietarul cladirii va depune pe langa actele enumerate mai sus si declaratie pe propria raspundere ca in imobil nu se desfasoara activitati economice sau agrement si nu se obtin venituri din inchiriere.

cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.2, lit. a, c, e din OUG nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare


* Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie sa depuna pe langa actele mentionate mai sus si adeverinta eliberata de unitatea militara din care sa reiasa cele prezentate mai sus.

Nota: pentru scutirile enumerate la a) - d), scutirea de impozit se acorda corespunzator cotei parti din dreptul de proprietate asupra bunului impozabil detinut de persoana beneficiara, conform modificarilor aduse la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin H.G. nr. 159/2016.

certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 - pentru auto

cladiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhtectura sau arheologice, muzee ori case memoriale


* Scutirile se acorda numai pentru acele cladiri pentru care s-au efectuat lucrari de consolidare sau renovare majora in ultimii 10 ani.


* Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie sa prezinte, pe langa actele mentionate mai sus si urmatoarele:

autorizatia de construire;
copia procesului verbal de receptie a lucrarilor de consolidare sau renovare majora;
declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei;
dovada ca lucrarile s-au efectuat pe cheltuiala proprie;

document care atesta ca imobilul se regaseste in categoria cladirilor monument istoric (emis de Ministerul Culturii).


* Scutirile nu se aplica pentru spatiile folosite pentru activitati economice sau de agrement.

Cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare.


10. Stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

- Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
- Actul de identitate;
- Acord de functionare emis de organul fiscal local;
- Aviz urbanism;
- Acord de amplasare si comercializare de la Primarie;
- Certificat de producator.


11. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

- Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

- Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
- Actul de identitate;
- Actul de constituire;
- Contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate;
- Schita cu dimensiuni a reclamei respective;
- Autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase (acolo unde este cazul).

 

12. Eliberare istoric de rol fiscal

- Cerere tip
- Copia actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicita istoric de rol fiscal;
- Dovada calitatii de solicitant al istoricului de rol;
- Act de identitate solicitant;
- Procura in original sau copie legalizata in situatiile reprezentarii contribuabilului de catre un mandatar;
- Imputernicire avocatiala in original in situatia reprezentarii contribuabilului prin avocat si legitimatie avocat vizata la zi.

 

13. Inregistrari mopede, tractoare

- Taxa pentru inregistrare - 39 lei - se achita la casieria institutiei (taxa pentru eliberarea placutei cu numarul de inregistare);
- Declaratia de impunere;
- Copie BI/CI;
- Copia actului de dobandire;
- Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul.

 

14. Radieri mopede, tractoare

- Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport
- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
- Copie act instrainare;
- Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 5 lei - se achita la casieria institutiei;
- Talon si placuta de inmatriculare in original.


 

Înapoi


Consultare publică

Mai multe
SIPOCA 35
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Considerati oportuna înfiintarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor prin aplicatia ghiseul.ro?

Da

Nu

Nu stiu

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Termeni și condiții • Politica cookies • Politica de confidentialitate